DATE | 22 มิถุนายน 2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- เมนูสถิติสามารถใช้งานได้แล้วครับ สามารถดูสถิติหนังสือส่ง และ หนังสือรับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปีปัจจุบัน
- สามารถแก้ไขรหัสผ่านหน่วยงานได้แล้ว
- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ต้องการโปรแกรมเพิ่ม กรุณาติดต่อ พ.ต.ท.รณยุทธ นภาโชติ รอง ผกก.วส.ศบส.รร.นรต. หมายเลขโทรศัพท์ 083-244-7883
- คู่มือการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
e - Document RPCA 2016 © Developed By Pol.Lt.Col.Ronayut Napachot