DATE | 14 ธันวาคม 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- เมนูสถิติสามารถใช้งานได้แล้วครับ

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง QR Code ได้แล้วครับ

"การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code ตามนโนบายรัฐบาล 4.0"

- สามารถส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ คณะนิติศาสตร์ได้แล้วครับ

e - Document RPCA 2016 © Developed By Pol.Lt.Col.Ronayut Napachot